Danmark

< 1711 >

Ianuarius Februarius Martius Aprilis Maius Iunius Iulii Augustus September Octobris November December
Io 1 Circumcisio Christi So 1 Septuagesima So 1 Dom Reminiscere Me 1 Ve 1 Feria Precat Extraord Lu 1 Me 1 Sa 1 Ma 1 Io 1 So 1 Fest omnium sanctorum Ma 1
Ve 2 Lu 2 Purificatio Mariae Lu 2 Io 2 Dom Viridium Sa 2 Ma 2 Io 2 Visitationes Mariae So 2 Dom. 9. p. Trin. Me 2 Ve 2 Lu 2 Com omnium fidel defunct Me 2
Sa 3 Ma 3 Ma 3 Ve 3 Soteris So 3 Dom Cantate Me 3 Ve 3 Lu 3 Io 3 Sa 3 Ma 3 Io 3
So 4 Me 4 Me 4 Sa 4 Lu 4 Io 4 Sa 4 Ma 4 Dies Donatus Ve 4 So 4 Dom. 18. p. Trin. Me 4 Ve 4
Lu 5 Io 5 Io 5 So 5 Dom Pasces Ma 5 Ve 5 So 5 Dom. 5. p. Trin. Me 5 Sa 5 Lu 5 Io 5 Sa 5
Ma 6 Dom Epiphanias Ve 6 Ve 6 Lu 6 2. Påskedag Me 6 Sa 6 Lu 6 Io 6 So 6 Dom. 14. p. Trin. Ma 6 Ve 6 So 6 Dom Populus Sion
Me 7 Sa 7 Sa 7 Ma 7 3. Påskedag Io 7 So 7 Dom. 1. p. Trin. Ma 7 Ve 7 Dies Donatus Lu 7 Me 7 Sa 7 Lu 7
Io 8 So 8 Sexagesima So 8 Dom Oculi Me 8 Ve 8 Lu 8 Me 8 Sa 8 Ma 8 Io 8 So 8 Dom. 23. p. Trin. Ma 8
Ve 9 Lu 9 Lu 9 Io 9 Sa 9 Ma 9 Io 9 So 9 Dom. 10. p. Trin. Me 9 Ve 9 Lu 9 Me 9
Sa 10 Ma 10 Ma 10 Ve 10 So 10 Dom Rogate Me 10 Ve 10 Lu 10 Io 10 Sa 10 Ma 10 Io 10
So 11 Dom 1 p Epiph Me 11 Me 11 Sa 11 Lu 11 Io 11 Festo Eucharistio Sa 11 Ma 11 Ve 11 So 11 Dom. 19. p. Trin. Me 11 Martinus ep. conf Ve 11
Lu 12 Io 12 Io 12 So 12 Dom Quasimodogeniti Ma 12 Ve 12 So 12 Dom. 6. p. Trin. Me 12 Sa 12 Lu 12 Io 12 Sa 12
Ma 13 Ve 13 Ve 13 Lu 13 Me 13 Sa 13 Lu 13 Io 13 So 13 Dom. 15. p. Trin. Ma 13 Ve 13 So 13 Dom Gaudete in domino
Me 14 Sa 14 Sa 14 Ma 14 Io 14 Fest Ascensio Christi So 14 Dom. 2. p. Trin. Ma 14 Ve 14 Lu 14 Me 14 Sa 14 Lu 14
Io 15 So 15 Dom Esto Mihi So 15 Dom Laetare Me 15 Ve 15 Lu 15 Me 15 Sa 15 Assumptio Mariae Ma 15 Io 15 So 15 Dom. 24. p. Trin. Ma 15
Ve 16 Lu 16 Lu 16 Io 16 Sa 16 Ma 16 Io 16 So 16 Dom. 11. p. Trin. Me 16 Ve 16 Lu 16 Me 16
Sa 17 Ma 17 Ma 17 Ve 17 So 17 6. Dom. Exaudi Me 17 Ve 17 Lu 17 Io 17 Sa 17 Ma 17 Io 17
So 18 Dom 2 p Epiph Me 18 Dies Pulveris Me 18 Dies Magni Scrutinii Sa 18 Lu 18 Io 18 Sa 18 Ma 18 Ve 18 So 18 Dom. 20. p. Trin. Me 18 Ve 18
Lu 19 Io 19 Io 19 So 19 Dom Misericordia Ma 19 Ve 19 So 19 Dom. 7. p. Trin. Me 19 Sa 19 Lu 19 Io 19 Sa 19
Ma 20 Ve 20 Ve 20 Lu 20 Me 20 Sa 20 Lu 20 Io 20 So 20 Dom. 16. p. Trin. Ma 20 Ve 20 So 20 Dom Memento
Me 21 Sa 21 Sa 21 Ma 21 Io 21 So 21 Dom. 3. p. Trin. Ma 21 Ve 21 Lu 21 Me 21 Sa 21 Lu 21
Io 22 So 22 Dom Invocavit So 22 Dom Judica Me 22 Ve 22 Lu 22 Me 22 Sa 22 Ma 22 Io 22 So 22 Dom. 25. p. Trin. Ma 22
Ve 23 Lu 23 Lu 23 Io 23 Sa 23 Ma 23 Io 23 So 23 Dom. 12. p. Trin. Me 23 Ve 23 Lu 23 Me 23
Sa 24 Ma 24 Ma 24 Ve 24 So 24 Dom. Pentecostes Me 24 Fest Nat St Johs Baptistae" Ve 24 Lu 24 Io 24 Sa 24 Ma 24 Io 24
So 25 Dies Pauli Me 25 Me 25 Annuntiatio Mariae Virginis Sa 25 Lu 25 Dies Pentecostes Io 25 Sa 25 Ma 25 Ve 25 So 25 Dom. 21. p. Trin. Me 25 Ve 25 Natalis Domini
Lu 26 Io 26 Io 26 So 26 Dom Jubilate Ma 26 3. Pinsedag Ve 26 So 26 Dom. 8. p. Trin. Me 26 Sa 26 Lu 26 Io 26 Sa 26 Fest St Stephanus Promartyris
Ma 27 Ve 27 Ve 27 Lu 27 Me 27 Sa 27 7 dormientes Lu 27 Io 27 So 27 Dom. 17. p. Trin. Ma 27 Ve 27 So 27 Fest St. Johannis Evangelistae
Me 28 Sa 28 Sa 28 Ma 28 Io 28 So 28 Dom. 4. p. Trin. Ma 28 Ve 28 Lu 28 Me 28 Sa 28 Lu 28
Io 29 So 29 Dom Palmares Me 29 Ve 29 Lu 29 Me 29 Sa 29 Ma 29 Fest archangeli Michaelis Io 29 So 29 Dom Adventus Ma 29
Ve 30 Lu 30 Io 30 Sa 30 Ma 30 Io 30 So 30 Dom. 13. p. Trin. Me 30 Ve 30 Lu 30 Me 30
Sa 31 Ma 31 So 31 Dom. Trinitatis Ve 31 Lu 31 Sa 31 Io 31
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #